گالری ۱۸

درج دانه های گیاهی (سیدینگ- آکوپانکچر) بر روی نقاط طب سوزنی گوش جهت پایداری بیشتر آثار درمانی.